Nationalhymne Japan: Kiomi Ga Yo

Kimiga yo wa Chiyoni
Yachiyoni Sazaréishi no,
Iwao to narité,
Koké no musumadé

Zum WM Kader Japan

 

WM 2014

Facts 
downloaden

"Kimi Ga Yo" - Japan National Anthem Japanese & English lyrics